Retourneren

Het herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen. Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen. Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.
Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht kunt u het product binnen uiterlijk 14 dagen aan ons retourneren, inclusief een mededeling, zoals het ingevulde modelformulier dat u een beroep doet op uw herroepingsrecht, naar:
Avondwinkelen.nl
Mient 122
2564 KR
Den Haag
Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.

Terugbetaling
Nadat u gebruik heeft gemaakt van uw herroepingsrecht ontvangt u alle betalingen, inclusief eventuele leveringskosten voor de heenzending, binnen veertien dagen terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt. U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten maximaal € 15,00 zullen bedragen.

Uitsluiting herroepingsrecht
Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:

  • ¥ Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben, zoals zuivel, vleeswaren, groente, fruit en diepvries.
  • ¥ Voor producten die na opening vanwege hygiënische redenen niet geretourneerd kunnen worden, zoals tandpasta, wattenstaafjes, en andere hygiënische producten.
  • ¥ Zakelijke klanten.

Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)
Aan Avondwinkelen.nl
Mient 122
2564 KR
Den Haag Klantenservice@avondwinkelen.nl
Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede dat ik/wij* onze overeenkomt betreffende:

  • ¥ de verkoop van de volgende goederen:
  • ¥ de levering van de volgende digitale inhoud:
  • ¥ de verrichting van de volgende dienst herroept/herroepen:

Besteld op* / Ontvangen op*:
Naam/Namen consument(en):
Adres consument(en):
Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):
Datum:
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is


Kom je er niet uit of heb je nog vragen klik hier om een live chat te beginnen.